Thành phố Sông Công: Sẵn sàng thành đô thị loại II

Thành phố Sông Công: Sẵn sàng thành đô thị loại II

Đối chiếu với 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn của đô thị loại II, TP Sông Công (Thái Nguyên) đến nay hội tụ đủ các tiêu chí và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại II. Được công nhận là đô thị loại II, thành phố sẽ có nhiều thuận lợi để tiếp tục phát triển, xây dựng thành phố giàu đẹp, văn minh.

Sông Công định hướng là thành phố công nghiệp.

Phát triển kinh tế - xã hội

Trải qua 38 năm xây dựng, phát triển thành phố đã từng bước điều chỉnh các đơn vị hành chính trực thuộc. Đảng bộ, hính quyền và Nhân dân TP Sông Công đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, từng bước khai thác hiệu quả những tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ, huy động và sử dụng tối đa mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Với mục tiêu tập trung đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa, TP Sông Công trở thành đô thị loại II của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã đề ra, trong những năm qua Ban Chấp hành Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP Sông Công đã nỗ lực phấn đấu triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội.

Các ngành kinh tế chủ yếu của thành phố trong những năm qua liên tục tăng trưởng với tốc độ khá cao, tăng trưởng bình quân giá trị sản xuất các ngành kinh tế thành phố trong giai đoạn 2020 - 2022 đạt mức 10,7%, trong đó năm 2022 tăng trưởng 17,73% (ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng 23,47%; ngành thương mại dịch vụ tăng trưởng 7,44%; ngành nông lâm nghiệp thủy sản tăng trưởng 3,57%).

Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và khá ổn định, cơ cấu các ngành kinh tế thành phố tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và ngành dịch vụ ngày càng gia tăng, tỷ trọng ngành nông lâm nghiệp, thủy sản hàng năm có xu hướng giảm dần.

Ngay từ khi mới thành lập, TP Sông Công đã được xác định là đô thị công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Ban đầu, thành phố chỉ có một cụm công nghiệp Gò Đầm với 3 nhà máy, đến nay thành phố có 2 khu công nghiệp tập trung của tỉnh và 5 cụm công nghiệp trên địa bàn. Theo phương án phát triển cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030, trên địa bàn TP Sông Công được quy hoạch 5 cụm công nghiệp với tổng diện tích 232,65 ha, trong đó hiện nay đã có 4 cụm công nghiệp đã có chủ đầu tư hạ tầng với tổng diện tích 118,15 ha. Tổng vốn đăng ký đâù̀ tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các cụm công nghiệp 928,68 tỷ đồng. Tổng vốn đăng ký của các DN hoạt động trong cụm công nghiệp 661 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn thành phố trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ. Giá trị đóng góp của ngành thương mại dịch vụ vào tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ngày càng gia tăng. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ bình quân trong giai đoạn 2020 - 2022 đạt 7,62%.

TP Sông Công đang trong tiến trình xây dựng và phát triển đô thị theo hướng bền vững, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa, do vậy diện tích đất nông nghiệp hàng năm bị thu hồi để phát triển công nghiệp và đô thị ngày càng tăng, ảnh hưởng không nhỏ đến tăng trưởng ngành nông nghiệp. Trước tình hình đó, hàng năm các cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ngành của thành phố luôn chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp hỗ trợ Nhân dân trong các khâu sản xuất, phòng chống dịch bệnh, tích cực chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng để nâng cao hiệu quả sản xuất.

Giai đoạn 2020 - 2022, thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư trên địa bàn, tính đến thời điểm hiện tại thành phố đã có 89 danh mục dự án thu hút đầu tư, trong đó đã có 49 dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách, 32 dự án đầu tư công và 8 dự án phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp…

Các nhà máy tại Khu công nghiệp Sông Công I và Khu công nghiệp Sông Công II.

Khu vực trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh

Với định hướng phấn đấu trở thành khu vực trọng điểm trong phát triển công nghiệp của tỉnh, Sông Công đã và đang tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình quan trọng như các tuyến đường giao thông huyết mạch, xây mới và nâng cấp hệ thống giao thông đô thị. Đặc biệt thành phố đã và đang tập trung đẩy mạnh xây dựng các Khu dân cư, khu đô thị mới, phát triển mạng lưới đô thị và điểm dân cư tập trung, các khu trung tâm hành chính các xã, phường ngày càng khang trang, hiện đại. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã và đang triển khai có hiệu quả các quy hoạch ngành, lĩnh vực được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo định hướng trở thành đô thị loại II đúng theo Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết số 04 NQ/TU ngày 02/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc xây dựng và phát triển TP Sông Công và trở thành đô thị loại II; Kết luận số 376-KL/TU ngày 02/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc xây dựng và phát triển TP Sông Công đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phát triển đô thị tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2035 và Chương trình phát triể̉n đô thị TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Thành phố dành nhiều nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình quan trọng như tuyến đường giao thông huyết mạch, xây mới và nâng cấp hệ thống giao thông đô thị.

Cơ bản đáp ứng tiêu chí đô thị loại II

Đến nay, đối chiếu với 5 tiêu chí, 63 tiêu chuẩn của đô thị loại II, TP Sông Công đã hội tụ đủ các tiêu chí và cơ bản đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại II. Việc lập Đề án đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sông Công, thuộc tỉnh Thái Nguyên là đô thị loại II là cần thiết; có ý nghĩa quan trọng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vị trí chức năng đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; thu hút đầu tư xây dựng TP Sông Công theo hướng văn minh, hiện đại và bền vững. Đồng thời là nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân TP Sông Công sau nhiều năm nỗ lực phấn đấu.

Được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của tỉnh, Đảng bộ và Nhân dân TP Sông Công đã nỗ lực tập trung mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, bứt phá trong xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đẩy mạnh việc chỉnh trang đô thị, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên. Căn cứ các tiêu chuẩn về phân loại đô thị được quy định tại Nghị quyết số 26/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị. Đến nay, TP Sông Công đã cơ bản đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại II trực thuộc tỉnh với số điểm tự đánh giá là 91,69 điểm, đủ điều kiện trình Thủ tướng Chính phủ công nhận TP Sông Công là đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.

Đinh Vũ

Youtube CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Facebook CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Zalo CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO Messenger CÔNG TY CỔ PHẦN NACICO 0989811881